Soita meille: Jani Voutilainen: 044-5150015 | Piia Hartikainen: 050 554 7158

Ajankohtaista

TILAVARAUKSET: Jari Rahikainen, sähköposti rahikainen.jari@gmail.com, puhelin + 358 40 149 0021

Etsitkö työnohjaajaa itsellesi tai työyhteisöllesi?

Hei kaikki!

Nyt sinulla tai työyhteisölläsi on loistava mahdollisuus saada työnohjausta minulta. Olen Piia Hartikainen ja osa Porstuan yrittäjäyhteisöä, jossa […]

69. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus Kuopiossa (10.) alkaa 28.-29.8. 2019

Kouluttajana Eeva-Liisa Tamski

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus sopii sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat […]

70. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus alkaa Jyväskylässä 4.-5.9.2019

Neuropsykiatriset erityispiirteet kuten ADHD, Asperger, autismi, Tourette ym. voivat aiheuttaa pulmia oman toiminnan ohjaukseen ja haasteita arjen selviytymiseen. Valmennuksesta […]

71. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus Mikkelissä alkaen 5.-6.9.2019

Kouluttajana Eeva-Liisa Tamski

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus sopii sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat […]

POP – Porstuan oppimisportaali verkossa

Verkkokurssi on tarkoitettu sinulle, joka et syystä tai toisesta pääse opiskelemaan kursseillemme, vaan haluat opiskella ajasta tai paikasta riippumatta […]

JULKAISUT

Työnohjaus. Tietäjien kohtaamisia

Tietäjien kohtaamisia on hyvä ohjaustyön kirja ja melko hyvä työnohjauksen kirja.

Työnohjaajan tietoja, taitoja ja valmiuksia opiskellaan työnohjaaja-koulutuksissa. Työnohjaajan opinnot eivät […]

Tammenterhon tarinoita. Perhevalmentajan työkirja

Perhevalmennus on perhetyötä valmentavalla työotteella. Se on tarkoitettu avuksi ja tueksi haastaviin perhetilanteisiin silloin, kun yhdellä tai useammalla lapsella […]

Tammenterhon tarinoita. Neuropsykiatrisen valmentajan työkirja

Työkirja koostuu neuropsykiatrisessa valmennuksessa hyödyllisiksi havaituista tehtävistä, harjoituksista, pohdinnoista ja keskusteluista. Työkirja toimii yhdessä Tammenterhon tarinoita -oppikirjan kanssa ja täydentää […]

Tammenterhon tarinoita, Kirja valmennuksesta

Ensimmäinen suomalainen oppikirja ADHD- / neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Paras suoritus on rento. Siinä yhdistyy tekninen osaaminen, luottamus omiin […]

Neuropsykiatrinen valmennus. Valmentajan käsikirja

Painos loppu. Lainattavissa kirjastoista.

Kehä III. Tarinoita Mikkeliläisissä lähiöbaareissa

Kuten Helsinkiä, jossa kaikki viisaus, tieto ja taito sijaitsevat, kiertää kehäkolmonen, niin kiertää Mikkelin keskustaakin. Tuolla kehällä sijaitsee useita […]

KOULUTUS

Porstua tarjoaa monenlaisia koulutuksia eri tarpeisiin. Kauttamme voi hankkia lisäosaamista mm. seuraavissa koulutuksissa.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, ja opetusalan ammattilaisille. Sen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja tuottaa kouluttautujalle valmiudet valmentaa ja ohjata niitä lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on neuropsykiatrisen oireyhtymän myötä haasteita saavuttaa toivomansa tulevaisuus. Koulutuksen kesto on n. vuosi. Koulutuksessa on 18 lähiopetuspäivää ja se on 30 opintopisteen laajuinen. Koulutuksen tarjoamia menetelmiä voi käyttää myös mielenterveys- ja päihdetyössä.

NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner -koulutukset

NLP eli neurolingvistinen prosessointi on ajattelutapa, tutkimussuuntaus ja joukko välineitä joiden avulla sinun on helppo päästä hyviin tuloksiin siinä mitä teet. NLP auttaa sinua onnistumaan ja sitä voi käyttää millä tahansa elämänalueella.

NLP:n avulla voit tutkia ja muuttaa omaa kokemustasi. NLP on tavallaan ihmismielen käyttöohje. NLP:n avulla voit käyttää mielikuvia, sisäistä puhetta tai kehon liikettä siirtyäksesi mielentilasta toiseen tai luodaksesi uudenlaisen suhtautumisen vaikka koko elämään.

NLP auttaa sinua saamaan viestisi perille NLP auttaa sinua ymmärtämään vuorovaikutustilanteita ja olemaan niissä parhaimmillasi. NLP:n menetelmiä käyttäen luot hyvän kontaktin toisiin ihmisiin.

(Lähde: www.nlpyhdistys.fi)

Porstua järjestää NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner –koulutuksia Mikkelissä ja lähikaupungeissa. NLP Practitioner –kurssi siältää 16 lähiopetuspäivää. Kurssin käyneet voivat jatkaa NLP Master Practitioner koulutuksessa, joka sekin on 16 lähiopetuspäivän pituinen. Molemmat kurssit toteutetaan siten, että lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 kuukaudessa. Päätösjakson sisällöistä ja  aikataulusta sovitaan erikseen ryhmän kanssa. Koulutukset ovat Suomen NLP-yhdistyksen suositusten mukaisia.

Kouluttajakoulutus

Koulutus vahvistaa esiintymistaitoja ja antaa perusvalmiudet kouluttajana toimimiseen.

Kouluttajakoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää 36 lähipäivää,  joista 18 lähiopetuspäivän ajan opiskellaan kouluttajana toimimista ja 18 päivää harjoitellaan kouluttamista käytännössä. Koulutus toteutuu 1,5 vuoden ajalla, sisältäen kuusi lähiopetusjaksoa. Kussakin lähiopetusjaksossa on kolme lähipäivää, joka kolmas kuukausi. Lisäksi koulutukseen osallistuva toimii kouluttajana oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa pohjalta 18 päivän ajan tai yhden neuropsykiatrinen valmentaja- koulutuksen ”apuopettajana”.

Kouluttajakoulutus on sisällöiltään käytännönläheinen, kouluttamisen keinoihin ja menetelmiin painottuva. Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten saan kouluttajana oman persoonani ja omat voimavarani käyttöön?
  • Miten huomioin oppijan jo olemassa olevat valmiudet ja erilaiset tavat oppia?
  • Miten olen ja toimin ”estradilla”?
  • Miten suunnittelen ja toteutan mielenkiintoisen koulutuksen?
  • Miten huomioin ryhmädynamiikan vaikutukset?
  • Miten annan ja otan vastaan palautetta?
  • Tammenterho-ideologiaan, oppimisnäkemyksiin ja valmentajakoulutuksen sisältöihin perehdyttäminen

Työnohjaaja-koulutus

”Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Koulutus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä tai osin pienryhminä toteutettavista suullisista/kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta yksilö- ja pienryhmätyönohjauksesta. Koulutuksen kuluessa opiskelija muodostaa omaa käyttöteoriaansa yksilöllisen ja kollektiivisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikaisessa ryhmäprosessissa mukanaolo, sen havainnointi ja arviointi ovat keskeinen osa koko koulutuskokonaisuutta.” (www.suomentyonohjaajat.fi)

LASTENSUOJELU

Porstua on toteuttanut laadukasta lastensuojelutyötä jo 20 vuoden ajan. Kaikki Porstuan yrittäjät ovat sosiaalialan ammattilaisia ja meillä on monenlaisia lisäkoulutuksia sosiaalialan ammatillisen koulutuksen lisäksi. Jokaisella on myös työkokemusta lastensuojelutyöstä. Porstuan palveluja ostavat kunnat, sairaanhoitopiirit ja yksityishenkilöt .

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillista tukihenkilötoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti avohuollon tukitoimenpiteenä. Tukihenkilötoiminta on tavoitteellista tukemista arjessa, sitoutumista lapsennuoren elämään ja yhteisesti sovittuun suunnitelmaan. Tukihenkilö on turvallinen aikuinen, joka auttaa esimerkiksi läksyjen tekemissä ja elämäntaitojen opettelussa. Tukihenkilön kanssa voi käydä harrastuksissa tai kokeilla erilaisia vaihtoehtoisia vapaa- ajan vietto tapoja. Tukihenkilö on lapselle/nuorelle aikuinen, jonka kanssa voi keskustella asioista.

Läheisneuvonpito

Läheisneuvonpito (LNP) on kokous, jossa lapsi, hänen perheensä ja heille läheiset ihmiset kokoontuvat keskustelemaan, suunnittelemaan ja etsimään ratkaisuja ennalta nimettyihin pulmiin. Perheellä ja läheisillä on käytettävänään viranomaisten ja työntekijöiden ammatillinen asiantuntijuus, mutta he voivat vaikuttaa aikaisempaa enemmän tarvitsemansa tuen laatuun ja päätöksen tekoon.

Läheisneuvonpito on kehitetty menetelmäksi lasten ja nuorten kriisitilanteisiin. Sitä voidaan kuitenkin soveltaa muihinkin elämän pulmakohtiin esim. vanhus- tai vammaishuollossa, kun tarvitaan asiakaslähtöistä näkökulmaa, yksilöllistä tukea ja lisäresursseja nopeasti.

Perhetyö

Perhetyö auttaa ja tukee perheitä löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja arjessa selviytymiseen. Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Perhetyön tehtävänä on asiakasperheen voimavarojen, osallisuuden ja toimintakyvyn tukeminen, asiakkaan tietoisuuden ja itsetunnon lisääminen sekä arjen hallinnan taitojen ja perusvalmiuksien lisääminen.

Perhetyötä tehdään asiakkaan kotona, Porstuan tiloissa ja muussa yhteisesti sovitussa paikassa.

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu avuksi ja tueksi haastaviin perhetilanteisiin silloin, kun useammalla perheen jäsenellä tai vanhemmalla on jokin neuropsykiatrinen oireryhmä. Perhevalmennus sopii myös perheille, joilla on perheessä esiintyvän päihde- tai mielenterveysongelman takia vaikeuksia selviytyä arjessa.

Perhevalmennuksessa pyritään tarjoamaan tukea koko perheelle ja yhdessä perheen kanssa löytämään juuri kyseiselle perheelle sopivimmat keinot arjen sujumiseksi. Tavoitteena on sekä tarjota konkreettista tukea käytännön kotitilanteisiin, että opastaa vanhempia toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumiseen.

Jokaisen perheen kanssa laaditaan yksilökohtaiset tavoitteet perhevalmennukselle.

Ryhmätoiminta

Ryhmässä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan. Samassa elämäntilanteessa olevien kanssa on mahdollista saada ja antaa uutta ymmärrystä, vinkkejä ja näkemystä. Ryhmät ovat keskustelevia, toiminnallisia, ryhmän tarpeisiin pohjautuvia vertaistuki- tai teemaryhmiä.

Porstua järjestää mm. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ryhmiä, neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien nuorten kuntouttavaa ryhmätoimintaa, vanhempainkoulua, laitosjaksolta kotiutuvien lasten/nuorten kotiutumista tukevaa ryhmätoimintaa, sosiaalihuollon naisasiakkaitten vertaistukiryhmiä, isä-ryhmiä ja voimaantumisryhmiä.

Valvotut tapaamiset

Valvottuja tapaamisia tarvitaan silloin, jos vanhemman ja lapsen väliseen tapaamiseen liittyy uhkaa tai huolta lapsen turvallisuudesta tai vanhempi ei kykene muutoin huolehtimaan lapsesta. Valvonta voidaan järjestää myös siinä tapauksessa, että lapsi ei ole tavannut vanhempaansa pitkään aikaan tai yhteydenpito on vähäistä. Valvotuissa tapaamissa valvoja on kuulo- ja näköetäisyydellä vanhempaan ja lapseen.

Porstua järjestää myös tuettuja valvottuja tapaamisia, jolloin valvoja on käytettävissä koko valvonnan ajan siten, että on mukana toiminnoissa sekä tarvittaessa ohjaa/ opastaa esimerkiksi lapsen hoitoon liittyvissä asioissa.

Joskus riittää, että pelkästään lapsen vaihtotilanteissa on läsnä joku ulkopuolinen. Itse tapaamiset sujuvat ilman valvojaa.

Valvontoja voidaan järjestää Porstuan tiloissa Mikkelissä sekä Pieksämäellä. Suoritamme valvontoja myös muissa tiloissa tarpeen ja tilanteen mukaan.

Vanhemmuutta arvioiva työskentely

Vanhemmuuden kartoituksessa tärkeää on tarkastella sitä, toteutuuko vanhemmuus perheessä lapsen tarvitsemalla tavalla. Arvio prosessin kestosta: 8-10 tapaamiskertaa, joiden tarkoituksena on selvittää vanhemmuuden vahvuudet ja kehittämisalueet. Asioiden prosessointi koko perheen kanssa on tärkeää. Myös lapsi on mukana prosessissa!

Yökylätoiminta

Porstua tarjoaa yökylätoimintaa perheille ja sijaishuoltopaikoille joko Porstuan tai tilaajan omissa tiloissa. Yökyläily voi kestää 1-2 vuorokautta ja se on hyvä apu esimerkiksi sijaishuoltopaikkojen lomien ajaksi tai perheen vanhemman/vanhempien tarvitessa tukea arkeen. Yökyläily suunnitellaan tapauskohtaisesti lasten lukumäärän ja tarpeen mukaan

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten, arvojen ja tunteiden tulkitsemista. Tämä tapahtuu yhdessä kaikkien ohjattavien kanssa ja yhteisellä vaikutuksella.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii omaan työhönsä liittyviä asioita ja vaikuttavia tekijöitä. Ohjaaja sekä muut osallistujat tukevat ohjattavaa näkemään ja huomioimaan työtään yksityiskohtaisemmin ja jäsennellymmin.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjauksen tavoitteena onkin vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

(Lähde: Suomen työnohjaajat ry)

TYÖNOHJAAJA-KOULUTUKSET

VALMENNUS

Porstuan tarjoamia valmennusmenetelmiä ovat elämäntaidon valmennus, neuropsykiatrinen valmennus, perhevalmennus, urheilu- ja mentaalivalmennus sekä neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien nuorten kuntouttava ryhmätoiminta.

Porstuassa valmennus on ajattelu ja työskentelytapa, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan, löytämään keinot ja osaamisen niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Yhdessä löydetään valmennettavan potentiaali, hänen paras toimintakykynsä. Uskomme, että sopivalla tuella valmennettava voi kehittyä juuri niin hyväksi kuin hän haluaa.

”Pienessä terhossa on jo suuri tammi.

Kun se saa sopivasti tukea, ravintoa ja valoa,

se kasvaa ihan itse puuksi.

VALMENNUSKOULUTUKSET

69. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus Kuopiossa (10.) alkaa 28.-29.8. 2019

Kouluttajana Eeva-Liisa Tamski

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus sopii sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat […]

70. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus alkaa Jyväskylässä 4.-5.9.2019

Neuropsykiatriset erityispiirteet kuten ADHD, Asperger, autismi, Tourette ym. voivat aiheuttaa pulmia oman toiminnan ohjaukseen ja haasteita arjen selviytymiseen. Valmennuksesta […]

71. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus Mikkelissä alkaen 5.-6.9.2019

Kouluttajana Eeva-Liisa Tamski

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus sopii sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat […]

POP – Porstuan oppimisportaali verkossa

Verkkokurssi on tarkoitettu sinulle, joka et syystä tai toisesta pääse opiskelemaan kursseillemme, vaan haluat opiskella ajasta tai paikasta riippumatta […]

TOIMITILAT

Toimitiloja vuokrataan sovitusti myös ulkopuolisille. Yöpymismahdollisuus. Tiedustelut ja varaukset Jari Rahikainen +358 401490021, rahikainen.jari@gmail.com

Porstua

Mikonkatu 13 C, 50100 Mikkeli
Porstua-3, pieni

Porstuakammarit

Savilahdenkatu 12, 50100 Mikkeli.

Porstuakonttori

Savilahdenkatu 10, 50100 Mikkeli
12356990_1539534826359770_9094324936119716516_o

Porstua Pieksämäki

Keskuskatu 12, 76100 Pieksämäki

YHTEYSTIEDOT

Berit Eloranta
Berit Eloranta+358 40 776 0306
Lähihoitaja
NLP Master Practitioner
NLP Personal Coach
Neurospykiatrinen valmentaja
Jouni Haatainen
Jouni Haatainen+358 44 335 4461
Liikunnanohjaaja
NLP Practitioner
Neuropsykiatrinen valmentaja
Personal Trainer
Fyysinen valmentaja
Piia Hartikainen
Piia Hartikainen+358 50 554 7158
Kouluttaja, työnohjaaja, sosionomi (AMK)
NLP Trainer, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner
neuropsykiatrinen valmentaja, perhetyöntekijä,
hyvinvointi-, kuntosali- ja ravintovalmentaja,
Personal Trainer
Porstua ry:n toiminnanjohtaja
Jouni Kauhanen
Jouni Kauhanen +358 440 595 776
Lähihoitaja
Ammatillinen tukihenkilö
NLP Practitioner
Neuropsykiatrinen valmentaja
Mirja Karjula
Mirja Karjula+358 40 723 3433
Sosiaalikasvattaja, KM
Erityisopettaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Neurokognitiivinen valmentaja
Tanja Lillman
Tanja Lillman+358 50 370 4701
Sosiaalialan ohjaaja, työnohjaaja
NLP Master Practitioner, NLP Master Coach
Neuropsykiatrinen valmentaja
Toni Lillman
Toni Lillman+358 50 918 5784
Sosiaalialan ohjaaja
NLP Trainer, NLP Master Coach
NLP urheilu-ja mentaalivalmentaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Mikko Nevanoja
Mikko Nevanoja+358 50 321 0416
Sosionomi (AMK)
Työnohjaaja
NLP Practitioner, NLP Personal coach
Neuropsykiatrinen valmentaja
Perhetyöntekijä
Kirsi Raatikainen
Kirsi Raatikainen+358 407478761
Neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja,
NLP Practitioner, NLP Master Practitioner,
NLP Master Personal Coach,
Hyvinvointi-ja kuntosalivalmentaja,
Personal Trainer

Jari Rahikainen
Jari Rahikainen+358 401490021
Mediakonsultti
NLP Practitioner
NLP Personal Coach
Eeva-Liisa Tamski
Eeva-Liisa Tamski+358 500 359 054
Kouluttaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), työnohjaaja
NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia),NLP Master Coach
ADHD-coach, neuropsykiatrinen valmentaja
Porstuan perustaja (1997) ja omistaja
Seppo Tamski
Seppo Tamski+358 400 629 354
Kouluttaja, työnohjaaja
NLP Trainer, NLP Master Coach
Neuropsykiatrinen valmentaja,
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Perhevalmentaja
Arja Tuovinen
Arja Tuovinen+358 400 595 737
Sosionomi (AMK)
Kouluttaja
NLP Master Practitioner, NLP Personal Coach
Neuropsykiatrinen valmentaja

Jani Voutilainen
Jani Voutilainen+358 44 515 0015
Kouluttaja, työnohjaaja,
Sosiaalialan ohjaaja,
Neuropsykiatrinen valmentaja,
NLP Personal Coach, NLP Master Practitioner,
Perhevalmentaja
Porstua ry:n haliituksen puheenjohtaja