PERHEVALMENNUSKOULUTUS, 8PV 8.9.-9.12.2022

Johdanto:

THL, Käypä hoito –suositus sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE ovat nostaneet keskiöön lapsen kokonaisvaltaisen hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen. Merkittävässä osassa ovat varhaiskasvatuksen, koulun ja yhteiskunnallisten ohjelmien mahdollisuudet olla läsnä lapsen elämässä, lapsen asiassa, vahvistamassa hänen vanhempiensa vanhemmuustaitoja. Mikäli peruspalveluista huolimatta ongelmat kasaantuvat, autetaan perheitä kuntoutumaan sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön ja lastensuojelun perhetyön keinoin. Toisinaan vanhemmuutta on täydennettävä ja lapsi sijoitettava kodin ulkopuolelle. Sijaishuollonkin päämääränä on, että perhe kuntoutuu ja lapsi voi palata turvallisesti omaan kotiinsa.

Perhevalmennus koulutuksessa esiteltävät lähestymistavat ja työskentelymenetelmät vahvistavat perheiden kyvykkyyttä ja elvyttävät heidän vanhemmuustaitojaan. Koulutuksen sisällöt noudattavat myös niitä eettisiä ja moraalisia periaatteita, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta, vastuuta omasta elämästään ja lisäävät asiakkaan kokemusta tasavertaisuudesta.

Koulutusryhmässä ammattilaisten monipuolinen osaaminen tulee yhteiseen jakoon, kehittyy, koostuu ja rakentuu vastaamaan tämän ajan perheiden tarpeisiin. Kouluttajien tehtävä on innostaa ja saada näitä uusia, erilaisia, innovatiivisiakin näkökulmia esiin niin, että ne auttavat perheitä kuntoutumaan ja löytämään oman parhaimpansa.

Kohderyhmä:

Perhevalmennus-koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi perheiden kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille (perhetyöntekijät, neuropsykiatriset valmentajat ym.), joilla on vähintään toisen asteen perustutkinto.

Tavoitteet:

Perhevalmennus-koulutuksen tavoitteena on perehtyä koko perheen tukemiseen. Kouluttautuja saa valmiuksia hahmottaa yhdessä perheen kanssa juuri ko. perheelle sopivimmat keinot arjen sujumisen edistämiksi. Koulutuksen aikana opitaan Tammenterho-ideologian mukainen valmentava työote ja siihen liittyviä menetelmiä. Niiden avulla tuetaan toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumista ja opastetaan käytännön kotitilanteita perheissä.

Perhevalmennus edesauttaa parhaimmillaan koko perheen hyvinvointia ja jaksamista, ennaltaehkäisee ongelmien kerrannaisvaikutuksia ja tarjoaa vanhemmille tukea ja opastusta lastensa ohjaamiseen ja kasvattamiseen.

Kouluttajana: Jani Voutilainen, ,

Sisältö:

  • valmentava työote, neuropsykiatrisen valmennuksen ja perhevalmennuksen kehykset
  • valmennuksen keskeiset lähestymistavat: ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus, tyhjän pään metodi ja NLP valmennuksen käytössä
  • perhevalmennuksen kehykset
  • perhevalmennus prosessina
  • mielikuvat perheestä ja mielikuvien muokkaus ja oman mielen ohjailu
  • perheenjäsenten verkostot ja roolit

Muut koulutukset