PERHEVALMENNUS-KOULUTUS (PERHETYÖTÄ VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA)
KUOPIOSSA 16.2.-12.5.2023

PERHEVALMENNUS-KOULUTUS, 8 PV

Johdanto:
THL, Käypä hoito –suositus sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE
ovat nostaneet keskiöön lapsen kokonaisvaltaisen hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen. Merkittävässä osassa ovat varhaiskasvatuksen, koulun ja yhteiskunnallisten ohjelmien mahdollisuudet olla läsnä lapsen elämässä, lapsen asiassa,
vahvistamassa hänen vanhempiensa vanhemmuustaitoja. Mikäli peruspalveluista huolimatta ongelmat kasaantuvat, autetaan perheitä kuntoutumaan sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön ja lastensuojelun perhetyön keinoin. Toisinaan vanhemmuutta on täydennettävä ja lapsi sijoitettava kodin ulkopuolelle.
Sijaishuollonkin päämääränä on, että perhe kuntoutuu ja lapsi voi palata turvallisesti omaan kotiinsa.
Perhevalmennus koulutuksessa esiteltävät lähestymistavat ja työskentelymenetelmät vahvistavat perheiden kyvykkyyttä ja elvyttävät heidän vanhemmuustaitojaan. Koulutuksen sisällöt noudattavat myös niitä eettisiä ja moraalisia periaatteita, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta, vastuuta omasta elämästään ja
lisäävät asiakkaan kokemusta tasavertaisuudesta.
Koulutusryhmässä ammattilaisten monipuolinen osaaminen tulee yhteiseen jakoon, kehittyy, koostuu ja rakentuu vastaamaan tämän ajan perheiden tarpeisiin. Kouluttajien tehtävä on innostaa ja saada näitä uusia, erilaisia, innovatiivisiakin näkökulmia esiin niin, että ne auttavat perheitä kuntoutumaan ja löytämään oman parhaimpansa.


Kohderyhmä:
Perhevalmennus-koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi perheiden
kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille (perhetyöntekijät, neuropsykiatriset valmentajat
ym.), joilla on vähintään toisen asteen perustutkinto.


Tavoitteet:
Perhevalmennus-koulutuksen tavoitteena on perehtyä koko perheen tukemiseen. Kouluttautuja saa valmiuksia hahmottaa yhdessä perheen kanssa juuri ko.
perheelle sopivimmat keinot arjen sujumisen edistämiksi. Koulutuksen aikana
opitaan Tammenterho-ideologian mukainen valmentava työote ja siihen liittyviä
menetelmiä. Niiden avulla tuetaan toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumista ja opastetaan käytännön kotitilanteita perheissä.

© Eeva-Liisa Tamski 2022
Perhevalmennus edesauttaa parhaimmillaan koko perheen hyvinvointia ja jaksamista, ennaltaehkäisee ongelmien kerrannaisvaikutuksia ja tarjoaa vanhemmille tukea ja opastusta lastensa ohjaamiseen ja kasvattamiseen.


Sisältö:
• valmentava työote, neuropsykiatrisen valmennuksen ja perhevalmennuksen kehykset
• valmennuksen keskeiset lähestymistavat: ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus, tyhjän pään metodi ja NLP valmennuksen käytössä
• perhevalmennuksen kehykset
• perhevalmennus prosessina
• mielikuvat perheestä ja mielikuvien muokkaus ja oman mielen ohjailu
• perheenjäsenten verkostot ja roolit
• perheen voimavarat ja vahvuudet
• tavoitteiden asettaminen ja perheenjäsenten motivointi
• valmennuksen eri menetelmien ja perhekoulumenetelmien käyttö vanhempien ohjauksessa
• valmentaja yhteistyössä päivähoidon, koulun, oppilaitosten ja muiden
yhteistyötahojen kanssa
• perhevalmennusprosessin arviointi ja palautteen antaminen


Toteutus:
Koulutuksen kesto on kahdeksan päivää. Koulutus toteutetaan vuorovaikutuksellisina luentoina, ryhmätöinä ja harjoituksina.


Kouluttajat:
Kouluttajana toimii Jani Voutilainen.


Ajankohta:
16.-17.2.2023 klo 9–15
16.-17.3.2023 klo 9–15
13.-14.4.2023 klo 9–15
11.-12.5.2021 klo 9–15


Hinta: 700 € + alv 24% 168 €, yhteensä 868 €. Osallistumismaksun voi maksaa myös erissä.

Paikka: Kuopio, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Sähköpostitse Jani Voutilainen. Koulutus
toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 10 hlö.

Muut koulutukset